• Oprema za proizvodnju toplote
   • Kotlovi
    • Parni kotlovi do 0,5 bara
     (gorivo: gasno,tečno,čvrsto)
    • Toplovodni kotlovi do 110 C
     (gorivo: gasno,tečno,čvrsto)
    • Termouljni kotlovi
     (gorivo: gasno,tečno,čvrsto)
    • Električni kotlovi
      
   • Oprema kotlarnica
    • Napojni rezervoari
    • Rezervoari kondenzata
    • Rezervoari tečnog goriva
    • Degazatori
    • Limeni dimnjaci
    • Zavešenja i oslonci cevovoda
    • Zagrejači mazuta
      

  • Oprema za potrošnju toplote
   • Grejanje
    • Izmenjivači toplote
    • Ekspanzione posude

     (otvorenog i zatvorenog tipa)

    • Hvatači nečistoće filteri za vodu
    • Izdvajači vazduha
    • Izdvajači vode
    • Vodeni elevatori - ejektori
   • Topla voda
    • Bojleri horizontalni

o       standardni jedan grejni izvor

o       kombinovani više grejnih izvora

    • Bojleri vertikalni

o       standardni jedan grejni izvor

o       kombinovani više grejnih izvora

    • Posude za električne individualne bojlere

 

  • Oprema sanitarne tehnike
   • Vodovod
    • Hidrofori
    • Cisterne za vodu
   • Ventilacija
    • Zagrejači vazduha
       (sa rebrastim cevima, od cevi sa spiralnim rebrima)  • Posebna(ostala) oprema Oprema od prohrona
   • Posude od prohrona
   • Cevni elementi od prohrona
   • Ostala oprema od prohrona