• Manuelne aktivnosti
   • Montaža i probni pogon termoenegetskih objekata
   • Rekonstrukcija termoenergetskih objekata
   • Remont termoenergetskih objekata
   • Servis i održavanje termoenergetskih objekata
   • Izvođenje radova na svim vrstama instalacija
   • Hemijsko čišćenje kotlova i rezervoara

  • Posebne aktivnosti
   • Servis mašinske opreme
    • napojne pumpe
    • pumpe kondenzata
    • cirkulacione pumpe
    • ventilatori
   • Servis fine armature cevovoda
   • Servis gorionika i opreme za sagorevanje
   • Servis merne i regulacione opreme